Skip to content

Levitacija – ukratko

18.07.2015.

Petar Bosnić Petrus

ISTINA O LEVITACIJI

Značaj istraživanja o levitaciji

Prije Kopernikovog otkrića vjerovalo se da je Zemlja ravna ploča; da se nalazi u centru svemira da se Sunce i zvijezde okreću oko nje itd. Ovakvo, pogrešno shvaćanje prirodne zbilje blokiralo je normalan razvitak znanosti i civilizacije za gotovo puna dva milenija. Sve je stajalo na mrtvoj točki. A onda je došao Kopernik i pokazao da nas osjetila varaju; da se Sunce ne okreće oko Zemlje i da je to privid koji proizlazi iz Zemljinog okretanja oko vlastite osi, da su epicikli paralaktički privid itd. itd.

Kopernikovo prevratničko otkriće omogućilo je Keplerova i Newtonova otkrića, a ova su postala temeljem brzog razvoja znanosti i civilizacije.

I ovdje u ovom istraživanju radi se o demaskiranju i okončanju jedne višetisućljetne zablude; da su materijalna tijela teška, da zbog inherentne im težine nužno padaju, da je levitacija nešto nemoguće ili pak moguće samo uz pomoć čudotvornosti itd.

Ova zabluda danas onemogućuje nastavak razvoja znanosti i civilizacije i baca nas natrag u mrak i barbarstvo.

U nekoliko prethodnih Znanstvenih radova ja sam pokazao da je istina to da materijalna tijela nemaju težinu, da je cijeli svemir u stanju levitacije, tj. da levitira u samome sebi, a i druge srodne stvari.

Praktičke posljedice koje bi iz toga trebale proizići su: upotreba levitacije, tj. tzv. Gravifugalne letjelice kao sredstva koje će čovjeku omogućiti siguran, lagan i ekonomičan izlaz u svemir i život u njemu, međuplanetarna i međuzvjezdana putovanja, ali i gradnju zrelog oblika ljudske materijalne civilizacije, koja će lebdjeti u atmosferi i bliskom svemiru koji okružuje Zemlju.

Eto, toliko o povijesnim aspektima ovog rada. Prelazimo na samu stvar.

Što je levitacija

Levitacija, lebdenje je pojava kad neko tijelo ne reagira na djelovanje privlačne sile u čijem je polju smješteno. Otsutnost nužne reakcije – pojave akceleracije (padanja), ka hvatištu privlačne sile, ili pak pojave težine – može biti uzrokovana specifičnim, orbitalnim, tj. kružnim kretanjem tog tijela u polju privlačne sile. ili djelovanjem neke repulzivne, odbojne sile; elektriciteta ili magnetizma.

Levitacija ili lebdenje uvijek je lebdenje u odnosu na nešto: nekakvo polje, čvrstu podlogu, čvrstu površinu Zemlje, masu ili površinu nekog drugog nebeskog tijela.

Vrste levitacije

Veoma je važno razlikovati stvarnu i prividnu levitaciju.

Stvarna levitacija, trajno bestežinsko stanje

Postiže se kružnim kretanjem, orbitiranjem u Zemljinom gravitacijskom polju, ili polju nekog drugog nebeskog tijela. Npr: lebdenje astronauta u njihovim svemirskim brodovima dok kruže oko Zemlje.). Dok se satelit ili svemirska stanica kreću oko Zemlje, gravitacija na njih djeluje kao centripetalna sila, tj. privlači ih i skreće na kružnu putanju. Mase letjelica i astronauta opiru se promjeni smjera kretanja. Posljedica tog njihovog opiranja, tj. inercije (pri brzini od 7,9 km/sec.), jest trajno bestežinsko stanje, levitiranje. Kod ovakvih kretanja, inercija tijela manifestira se kao reaktivna, odvlačna, (detraktivna), centrifugalna sila [Gallileo – Zakon inercije i Newton 3 (Zakon akcije i reakcije)]. Pri brzini od 7,9km/sec. Ova sila jednaka je centripetalnoj (tj. gravitaciji koja vrši funkciju centripetalne sile), pa ju ukida, i omogućuje lebdenje i bestežinsko stanje.

Jednadžba za izračunavanje brzine neophodne za postizanje trajne levitacije, vl identična je jednadžbi za veličinu brzine satelizacije:

vl = korijen iz GM/R

Gdje je G gravitacijska konstanta, M masa nebeskog tijela, i R radius kretanja satelita, tj. udaljenost od središta nebeskog tijela, npr. Zemlje.

U najnižim orbitama, brzina levitacije ili satelizacije u odnosu na Zemlju je 7,9 km/sec. U višim orbitama ta je brzina manja. Geostacionarni sateliti, koji lebde iznad određene točke na ekvatoru, na visini od cca 37 000 km kreću se brzinom od samo 3,05 km/sec. Kutna brzina njihovog kretanja jednaka je Zemljinoj. Mjesec lebdi u odnosu na Zemlju također na osnovu centrifugalne sile koja proizlazi iz brzine njegovog orbitiranja oko Zemlje, od svega 1,002 km/sec. Zemlja je u bestežinskom stanju u odnosu na Sunce, tj. lebdi u odnosu na njega na bazi brzine od 30 km/sec.

Prividna levitacija

postiže odbijanjem, repulzijom istoimenih magnetskih polova ili istoimenog električnog naboja ili pak odupiranjem o zrak.

Tu spadaju magnetska i dijamagnetska levitacija, elektrostatska, aerodinamička i još neke druge., No u svim tim slučajevima, tijela koja lebde ne postižu bestežinsko stanje, nego zadržavaju težinu, te (preko nevidljivog i neopipljivog medija – magnetskog ili električnog polja ili pak zraka) i pritišću podlogu koja im omogućje lebdenje. Ove vrste levitacije efikasne su i ekonomične samo na vrlo malim udaljenostima – udaljenostima od nekoliko milimetara do nekoliko decimetara. Jednadžba za veličinu repulzivne sile je:

F = (q1 x q2) / r2

Prividna levitacija vrlo je korisna u tehnologiji. Koristi se za magnetske
ležajeve, superbrze, maglev vlakove, hoverkrafte itd.

Levitacija i bestežinsko stanje

Kratkotrajno bestežinsko stanje može se postići i slobodnim padanjem ili paraboličkim kretanjem aviona, ali u tim slučajevima ne možemo govoriti o levitaciji ili lebdenju, zato što slobodni pad, iako je stvarno bestežinsko stanje, nije levitacija u pravom smislu te riječi, jer levitacija podrazumjeva da se udaljenost, između tjelesa koja se privlače, ne smanjuje. Kod padanja, međutim, radi se o baš smanjivanju te udaljenosti. Za ono što pada, naime, nikako ne možemo tvrditi da lebdi. I obrnuto: ono što lebdi, to ne pada.

U stručnoj i popularnoj fizici uvriježila se jedna vudgarna predodžba: naime, da sateliti ili svemirski brodovi stalno padaju na zemlju, ali ju uvijek promaše, te da astronauti lebde u svemirskim brodovima zato što njihovi brodovi padaju.

!!!???

Koliko je ta misao plitka i vulgarna vidi se iz činjenice da se ni nakon tisuća i tisuća krugova njihova utdaljenost od Zemlje mimalo ne smanjuje.

Također često se govori da “tamo gore” nema gravitacije.

Ni ovo ne treba komentirati.

“Tamo gore” gravitacija je gotovo jednako velika kao i “ovdje dolje”, tj. zanemarivo manja – njena veličina opada s kvadratom udaljenosti od središta Zamlje.

No vratimo se našem predmetu.

Levitacija i bestežinsko stanje ne moraju, dakle, u svim slučajevima biti identične pojave. Svako bestežinsko stanje nije ujedno i levitacija, a svaka levitacija nije nužno i bestežinsko stanje.

Različiti vidovi stvarne levitacije

Kao što postoje različite vrste prividne levitacije, tako ima i raznih vrsta stvarne levitacije, a razlikuju se po tome koja od privlačnih (fundamentalnih) sila vrši funkciju centripetalne sile. Evo tih sila i centrifugalnih reakcija na njihovo centripetalno djelovanje.

Termini «centripetalan» i «centrifugalan» samo su opće oznake smjera djelovanja neke sile – ka centru, ili od njega.

Gravitacija……gravipetalna s…….. gravifugalna s……..levitacija

Električna s….elektropetalna……… elektrofugalna…….levitacija

Magnetizam….magnetopetalna s….magnetofugalna…levitacija

Nuklearna s….nukleopetalna………nukleofugalna…….levitacija

Čvrstoća…….. solidopetalna………solidofugalna……..nema levitacije.

Sile centripetalnog smjera su atrakcijske, privlačne sile, a sile centrifugalnog smjera su detrakcijske, odvlačne. Prve su fundamentalne, a druge tzv. pseudosile. Od gore nabrojanih, jedino je čvrstoća tzv. pseudosila

Repulzivne i detraktivne, tj. odbojne i odvlačne sile

Kad se stvarna i prividna levitacija osmotre s aspekta međudjelovanja sila koje ih omogućuju, onda uviđamo:

da se prividna levitacija ostvaruje suprotstavljanjem dviju repulzivnih, odbojnih sila, npr: istoimenih električkih sila ili istoimenih magnetskih polova.

Kod stvarne levitacije nema repulzivnih, odbojnih sila. Stvarna levitacija nastaje uslijed suprotstavljanja detrakcijske, odvlačne sile nekoj atrakcijskoj, privlačnoj sili, bilo da se radi o gravitaciji, elektricitetu ili nekoj drugoj fundamentalnoj sili.

Detrakcijska, ili detraktivna, odvlačna sila, kako je već rečeno, jest način na koji se manifestira inercija orbitirajuće mase, a ona se manifestira kao odvlačna sila koja djeluje po istom pravcu kao i privlačna, centripetalna ali u suprotnom, centrifugalnom smjeru.

Sve repulzivne sile su fundamentalne, a detraktivne su tzv. pseudosile, tj, reakcije na djelovanje neke od gore navedenih fundamentalnih sila.

Razlike između repulzivnih i detraktivnih, odbojnih i odvlačnih, sila vrlo su značajne. Kod repulzivnih sila, njihova veličina opada sa kvadratom udaljenosti onih tijela koja se odbijaju, kao u već navedenoj Coullombovoj jednadžbi:

F = (q1 x q2) / r2

Detraktivna, gravifugalna sila, Fgf opada linearno po jednadžbi:

F = (GMm/R2) – (mv2/R) = (GM – v2)/R

Zbog toga su detraktivne sile puno ekonomičnije i puno svrsishodnije za ljudsku upotrebu.

Gravifugalna levitacija

U svim slučajevima levitacije, u kojima gravitacija ima funkciju centripetalne sile, možda bi, radi što veće jasnoće, gravitaciju trebalo nazivati gravipetalnom silom, a reakciju na njeno djelovanje gravifugalnom. Levitacija i kružna putanja levitirajućeg tijela bila bi, po toj terminologiji, posljedica jednakosti gravipetalnih i gravifugalnih sila. Gore opisani slučajevi stvarne levitacije mogli bi se, dakle, nazivati gravifugalnom levitacijom. Za razliku od npr. magnetske ili dijamagnetske, ta vrsta levitacije do sada nije imala nikakvog imena. Ako se, dakle ne bi koristila gore predložena terminologija onda bi levitiranje astronauta koje se bazira na centripetalnom djelovanju gravitacije i (protu)djelovanju inercije kao odvlačne, centrifugalne (gravifugalne) sile, ostala bez svog specifičnog imena, kojeg bi, radi lakšeg i točnijeg razumijevanja trebala imati. Isto je i sa ostalim vidovima stvarne levitacije.

To je naročito važno kad je u pitanju gravifugalna levitacija, jer ona je najvažniji vid levitacije za ljudsku vrstu, tj. za ostvarivanje njenih ciljeva i “normalnog” načina njenog opstanka.

Razlika između gravitacije i gravipetalne sile

Razlika između gravitacije i gravipetalne sile nije samo u imenu, nego također i u matematičkim izrazima kojima se određuje njihova narav i veličina. Izraz za veličinu gravitacije, F je

F = GMm/R2,

a za veličinu gravipetalne sile:

Fgp = GMm/R2 – mv2/R

To je ujedno i jednadžba za izračunavanje veličine gravifugalne sile:

Fgf = GMm/R2 – mv2/R

Levitacija – osnovno stanje svemira

Budući da je u prirodi – počev od elektrona i atoma do galaksija ili galaktičkih jata – sve u kružnom kretanju, nužno je zaključiti da su sve gore nabrojane vrste centrifugalnih i centripetalnih, odnosno atrakcijskih i detrakcijskih sila uravnotežene i da je levitacija osnovno stanje cijelog materijalnog svemira. Da su detrakcijske sile veće od atrakcijskih, svemir bi se razletio poput diska koji se prebrzo vrti, a da su veće atrakcijske urušio bi se u samog sebe.

Kad se još pažljivije pogleda, vidi se da je sva materija koja čini svijet istovremeno u stanju stvarne i prividne levitacije. Npr.: Masa Zemlje, ljudi i stvari na njenoj površini su u odnosu stvarne levitacije u odnosu na Sunce, oko kojeg orbitiraju, a, zbog Zemljine gravitacije i repulzivnog djelovanja Coullombovih sila u stanju prividne levitacije u odnosu na površinu Zemlje, njeno središte ili težište.

Jasno, mi nimalo ne osjećamo stvarnu levitaciju u odnosu na Sunce, niti prividnu odnosu na zemlju, a naša težina nas uvjerava da čvrsto stojimo na njoj, dok ustvari lebdimo, ali jedva koji djelić nanometra iznad nje.

Moguća budućnost levitacije

Ljudska potreba za oslobađanjem od gravitacije; za posjetom drugim nebeskim tijelima i potreba za osvajanjem svemira i životom u njemu, moći će se – gdje to bude potrebno i moguće – kao i do sada, zadovoljavati, korištenjem gravifugalne sile i gravifugalne levitacije, ali ne isključivo upotrebom raketne tehnike, nego također upotrebom gravifugalne letjelice. Njeno levitiranje bazira se na rotaciji prstena velikog promjera i to vrlo velikom brzinom – najmanje 7,9 km / sec.

Gravifugalna sila

Do sada se smatralo da rotacija takvog prstena ne uzrokuje vertikalnu, gravifugalnu silu. No to je stanovište pogrešno, jer previđa to da je putanja mase prstena dvostruko zakrivljena i da uzrokuje dvije detrakcijske sile: solidofugalnu, koja je okomita na os njegove rotacije i gravifugalnu koja je identična sa pravcem djelovanja gravitacije, ali suprotnog smjera. Solidofugalna proizlazi iz zakrivljenosti putanje mase prstena u odnosu na os njegove rotacije, a gravifugalna iz zakrivljenosti putanje mase prstena u odnosu na točku središta, odnosno težišta Zemlje, koje je hvatište gravipetalne sile. Radius te zakrivljenosti vrlo je velik; 6 367 657m, pa je teško primjetiti tu zakrivljenost putanje mase prstena prema središtu zemlje, a teško je također zamisliti istovremenu dvostruku zakrivljenost putanje mase prstena – onu prema osi njegove rotacije i onu prema središtu zemlje. Zbog toga je došlo do previđanja fakticiteta gravifugalne sile.

Da bi prsten levitirao, prosječna brzina njegove mase mora biti 7,9 km/sec. A da bi nosio još i kućište i letjelicu mora biti i veća. Kutna brzina prstena je nebitna. Štetna, destruktivna solidofugalna sila koju stvara rotacija prstena je, najmanje 6 367 657 puta veća od korisne, gravifugalne, tako da prsten mora biti izgrađen od nano-tubes ili grafena, jer jedino oni mogu izdržati tako velika naprezanja.

Gravifugalna letjelica

Osnova ove letjelice je prsten vrlo velikog promjera zatvoren u evakuirano magnetsko kućište. Os njegove rotacije koaksijalna je sa pravcem djelovanja gravitacije. Prsten se ubrzava i usporava rotacionim magnetskim poljem.

Ova letjelica može levitirati i bez orbitiranja Zemlje ili nekog drugog nebeskog tijela. Za razliku od geostacionarnih satelita, ova letjelica moći će lebdjeti iznad bilo koje točke na zemlji i na bilo kojoj visini, i to – isto kao i geostacionarni sateliti – bez ikakvog utroška energije za održavanje levitacijskog stanja i zadane visine. Budući da je ta letjelica sistemski zatvoren konzervativni energetski uređaj, moći će istu količinu energije upotrijebiti više puta za ateriranje i postizanje orbitalne ili neke druge visine. Naime, kad se električna energija pretvara u kinetičku energiju prstena (vidi sliku), letjelica se diže, a kad se kinetička energijja ubrzanog prstena pretvara, natrag u električnu i pohranjuje u akumulatore, prsten se usporava i letjelica se spušta. Letjelica je zapravo zatvoreni sistem od dva akumulatora. Prsten je akumulator kinetičke energije, a el. akumulator električne. To je ono što ovu letjelicu čini iznimno ekonomičnom. Neusporedivo ekonomičnijom od bilo kojeg poznatog vozila.

Zreli oblik ljudske materijalne civilizacije, buduća civilizacija lebdjeti će u atmosferi i bližem svemiru koji okružuje Zemlju. Ta civilizacija koja će se sastojati iz lebdećih gradova, otoka, kuća, plantaža itd. biti će puno sigurnija za život, jeftinija za održavanje i zdravija za ljude.

Kod gravifugalne letjelice jedino će ubrzani prsten biti u stanju stvarne levitacije u odnosu na zemlju, a konstrukcija letjelice, njen teret i ljudi biti će u stanju prividne levitacije u odnosu na prsten i Zemlju ili pak neko drugo masivno nebesko tijelo, drugim riječima, zadržavaju “svoju težinu”.

Vjerovanja o levitaciji

Takozvani trezveni ljudi, koji su redovito pesimisti ili skeptici, najčešće potpuno previđaju onu stvarnost levitacije koja je gore bila opisana, pa o ovoj stvari misle na osnovu predrasude: da levitacija nije moguća i da nikad neće biti ni postignuta. S druge strane pak, ono neosviješteno i nekritičko optimističko mišljenje, koje vjeruje u mogućnost levitacije, također previđa njenu stvarnost i najčešće ju povezuje sa «antigravitacijom», pa podrazumijeva da bi levitacija trebala biti posljedica djelovanja antimaterije, nekog polja ili pak nekakve antigravitacijske sile.

Antigravitacijska levitacija

o kojoj se najčešće govori, još nigdje nije detektirana, a niti pojmljena, shvaćena. Za sada postoji samo u formi nekakve nejasne, nedefinirane opće želje za oslobođenjem od gravitacije. Na bazi suvremene znanosti nije moguće razumjeti unutarnju strukturu te želje, niti njenu zbiljsku, fizikalnu bazu. Isto važi i za tzv. antigravitacijsku silu. I ona, za sada postoji samo kao potpuno nejasna, proturječna fantazmagorija bazirana isključivo na onoj želji. Nema nikakvog dokaza o uspješnom stvaranju nekakvog antigravitacijskog uređaja, polja ili štita.

Meditativna, volitivna ili tzv. paranormalna ili spiritualna levitacija

– također se čini kao stvar želje, religijskih vjerovanja ili praznovjerja. O slučajevima levitiranja nekih svetih ljudi ili jogina, o kojima se već odavno izvještava, ne može se govoriti bez opravdane i temeljite skepse. U jednom drugom članku rekao sam da je ovakvo, spiritualističko shvaćanje levitacije stvar radikalno infantilnih želja, te da, nasuprot općem, vrlo raširenom uvjerenju, njeno ostvarenje ne bi čovjeku donijelo ništa dobroga.

Iluzija levitacije

Ovaj privid levitacije postiže se raznim optičkim, filmskim i drugim trikovima i služi uglavnom za zabavu. Katkada se koristi i u umjetnosti, radi postizanja raznih umjetničkih efekata ili ciljeva.
.
Kratki komentar

Nakon Newtonovog otkrića gravitacije stvari su se ponašale isto kao i prije tog otkrića. No razumijevanje njihovog ponašanja pokazalo nam je da smo u ropstvu gravitacijske sile. Jasnije razumijevanje detraktivne sile, koju je otkrio već Ch. Huygens, te otkriće metode kojom se postiže stvarna levitacija – kad bude primjenjeno u gravifugalnoj letjelici – oslobodit će nas od gravitacijskog ropstva, jer će napuštanje Zemlje i odlazak u svemir i spuštanje na nju, ili koje drugo nebesko tijelo, biti praktički besplatno te sigurnije i udobnije nego boravak u našim sadašnjim domovima.

Toliko, nadam se da nije bilo previše.

From → Nekategorizirano

One Comment
  1. Kada bi se znanstvena dostignuća iz oblasti zvuka -levitacije mogli koristiti za liječenje najtežih boliest bilo bi dobro.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava / Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava / Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava / Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava / Izmijeni )

Spajanje na %s

%d bloggers like this: